transport

Transportem tot tipus d’àrids i materials de construcció.
Assessorem pel que fa a tipologia i quantitats d’àrids a utilitzar.

La nostra empresa està acreditada per l’Agència de Residus de Catalunya, com a transportista per als següents tipus de residus:

01.-Residus sòlids fàcilment inflamables
02.-Altres residus sòlids no inclosos en altres grups
03.-Residus sòlids i pastosos fermentables i llots de depuradora
04.-Residus sòlids, granulats o terrosos (sorres, terres, escòries,…)
05.-Pols fines (Cendres volants)
06.-Residus líquids i pastosos inflamables (dissolvents, hidrocarburs,…)
08.-Residus líquids no corrosius i no inflamables
09.-Residus de sals minerals, biocides, catalitzadors,…
13.-Residus fecals
14.-Bidons que han contingut matèries tòxiques
18.-Amiant en pols
19.-Olis vegetals
20.-Pneumàtics
23.-Fluorescents i llums de vapor de mercuri