Política de gestió de seguretat i salut en el treball

La preservació i control de riscos laborals és un dels principis de B.Biosca.
En conseqüència amb això, B.Biosca, manifesta i assumeix els compromisos i principis de seguretat i salut en el treball següents:

Compromisos de seguretat i salut en el treball
  1. Desenvolupar les seves activitats de forma que contribueixin positivament al comportament en seguretat i salut en el treball associat als seus processos, instal·lacions i serveis, i prestar una especial atenció a la protecció de la seguretat i salut en l’entorn, dels treballadors, dels seus clients i del públic en general.
  2. Selecció en base a la seguretat i salut en el treball dels productes, les tecnologies, les eines i la maquinària.
  3. Fomentar un bon ambient laboral
  4. Programa de Seguretat i Salut en el Treball
  5. Política de Gestió de Seguretat i Salut en el Treball de la Direcció de l’empresa
  6. Prevenció i control de riscos
Principis de seguretat i salut en el treball

Millora de la prevenció i control de riscos. Realitzar un esforç continuat a identificar, caracteritzar i millorar la prevenció i control dels riscos derivats de les seves activitats, instal·lacions, processos i serveis i procurar-ne una utilització eficaç i eficient.

Adaptació contínua a la normativa aplicable

Complir la legislació de seguretat i salut en el treball aplicable a les diferents instal·lacions i operacions de B.Biosca. Tenir en compte les normes internacionals i la tendència legislativa en la planificació de les actuacions que puguin tenir riscos associats, sobretot en aquelles àrees en les quals no hi ha legislació aplicable.

Prevenció de danys en la salut i avaluació de riscos potencials

Aplicar el principi bàsic de la seguretat i salut en el treball des de la planificació i avaluació de decisions sobre projectes, on sigui reglamentàriament exigible.

Col·laboració en la seguretat i salut en el treball

Col·laborar quan sigui requerit per part de les diferents administracions i entitats públiques o privades en la recerca de solucions als problemes de seguretat i salut en el treball plantejats per l’exercici de la nostra activitat.

Gestió amb criteris de seguretat i salut en el treball

Incorporació dels criteris de seguretat i salut en el treball a la gestió general del negoci. Incorporar, en la mesura del que sigui possible, criteris de seguretat i salut en el treball en els processos i requisits aplicables.

Criteris de seguretat i salut en el treball en la relació amb els contractistes. Comunicar als contractistes que treballen amb l’empresa B.Biosca, els procediments i requisits de seguretat i salut en el treball aplicables.

 

bb_empresa
Comunicació i informació sobre seguretat i salut en el treball

Afavorir la comunicació sobre seguretat i salut en el treball, interna i externa, amb criteris de transparència. Informar públicament sobre els objectius aconseguits i treballs en curs, relatius al control i prevenció dels riscos.

Formació en seguretat i salut en el treball

Promoure la formació de seguretat i salut en el treball d’aquelles persones implicades en la gestió i operació de les instal·lacions de B.Biosca.

Millora contínua

Procurar la millora contínua mitjançant l’avaluació de seguretat i salut en el treball sistemàtica i periòdica del sistema de gestió de seguretat i salut en el treball de B.Biosca, per a la qual cosa es considerarà com a eina bàsica la realització d’auditories.

Selecció de les tecnologies

La maquinària juga un paper molt important en la nostra empresa, així com també és una mediadora entre l’home i l’entorn. Per tant, de tots els vehicles, màquines i camions que adquireixi l’empresa, el proveïdor ens haurà d’emetre un certificat de les característiques del vehicle on hi figuri les condicions de seguretat adients pel mateix.

riscos2
“La desconfiança és la mare de la seguretat”
Aristófanes (444 a.C.-385 a.C.)
Comediògraf grec
“Per comprendre la seguretat no s’ha d’enfrontar amb ella, sinó incorporar-la a un mateix”
Alan Watts (1915-1973)
Filòsof i escriptor britànic
“L’home caut mai deplora el mal present; utilitza el present en prevenir les afliccions futures”
William Shakespeare (1564-1616)
Dramaturg, poeta i actor anglès