logo-igualtat

La gestió de la responsabilitat social passa per la integració dels aspectes econòmics, ambientals i socials en l’estratègia empresarial de l’empresa i per desenvolupar-los a través d’un sistema integrat de gestió de la qualitat, el medi ambient i la seguretat i salut en el treball, basat en el compliment de les normes UNE-EN-ISO 19001, UNE-EN-ISO 14001 i l’estàndar OHSAS 18001.

Els compromisos de l’empresa són amb la qualitat, el medi ambient, la seguretat i salut en el treball, l’equip humà, els contractistes i empreses subcontractades i la comunitat, garantint la millora contínua i el compliment de la normativa aplicable a les nostres instal·lacions, obres i serveis.

Antecedents

igualtat1L’empresa B.BIOSCA SL va participar en el programa RSE.PIME promogut pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb el Consell General de Cambres de Catalunya, que tenia per objectiu la implantació de la Responsabilitat Social Empresarial a les petites i mitjanes empreses catalanes així com el foment d’una nova cultura empresarial que en millori la gestió.

Es tractava d’un pla pilot per potenciar una nova cultura empresarial i on hi participem 30 pimes.

Durant aquest període, les empreses seleccionades disposaven d’una tutoria externa que ens acompanya en totes les fases del procés, que s’inicià amb una diagnosi d’aspectes relacionats amb els àmbits econòmics, socials i ambientals, i la posterior elaboració d’un pla de millora.

En aquest marc, algunes de les accions realitzades van estar la integració d’aquest compromís en la nostra política d’empresa, una definició del nostre Pla Estratègic empresarial a tres anys, el desenvolupament d’un sistema central de control i seguiment d’indicadors de responsabilitat social; la incorporació d’un codi ètic de l’empresa on s’incorporen els drets humans i actualment estem en fase de redacció de la sisena memòria de sostenibilitat.

Es tractava doncs, d’una aplicació gradual i de forma progressiva a totes les parts i grups d’interès que envolten la nostra organització: l’equip humà, clients, proveïdors, comunitat … orientant totes les parts i el paper de l’empresa en l’àmbit econòmic, social i ambiental vers a la sostenibilitat i amb un enfocament compatible amb altres eines de gestió de la innovació o de l’excel·lència per reportar i retornar resultats al nostre entorn més immediat.