bb_qualitat
“En la carrera per la qualitat no hi ha línia de meta”

David T. Kearns (1930-2011)
Empresari i polític nord-americà

Política de gestió de qualitat

La satisfacció de les necessitats i requeriments del client és un dels principis de B.Biosca.
En conseqüència amb això, B.Biosca, manifesta i assumeix els compromisos i principis de qualitat següents:

Compromisos de qualitat
  1. Desenvolupar les seves activitats de forma que contribueixin positivament al comportament en qualitat associat als seus processos, instal·lacions i serveis, i prestar una especial atenció a l’assegurament de la qualitat en l’execució de les obres i serveis.
  2. Selecció en base a la qualitat dels productes, les tecnologies, eines i maquinària
  3. Fomentar un bon ambient laboral
  4. Programa de Qualitat
  5. Política de Gestió de Qualitat de la Direcció de l’empresa
  6. Satisfacció de les necessitats i requeriments del client i millora contínua
Principis de qualitat

Millora de la qualitat. Realitzar un esforç continuat a identificar, caracteritzar i millorar la qualitat fruït del desenvolupament/execució de les seves activitats, instal·lacions, processos i serveis i procurar-ne una utilització eficaç i eficient.

Adaptació contínua a la normativa aplicable

Complir la legislació de qualitat aplicable a les diferents instal·lacions i operacions de B.Biosca. Tenir en compte les normes internacionals i la tendència legislativa en la planificació de les actuacions que puguin incórrer a una pèrdua de qualitat, sobretot en aquelles àrees en les quals no hi ha legislació aplicable.

Prevenció de la pèrdua de qualitat i avaluació de riscos potencials

Aplicar el principi bàsic de satisfacció del client i millora contínua des de la planificació i avaluació de decisions sobre projectes, on sigui exigible.

Col·laboració en qualitat

Col·laborar quan sigui requerit per part de les diferents administracions i entitats públiques o privades en la recerca de solucions als problemes de qualitat plantejats per l’exercici de la nostra activitat.

Gestió amb criteris de qualitat

Incorporació dels criteris de qualitat a la gestió general del negoci. Incorporar en tot moment criteris de qualitat en els processos i requisits aplicables.

Criteris de qualitat en la relació amb els contractistes. Comunicar als contractistes que treballen amb l’empresa B.Biosca, els procediments i requisits de qualitat aplicables.

Comunicació i informació sobre qualitat

Afavorir la comunicació sobre qualitat, interna i externa, amb criteris de transparència. Informar públicament sobre els objectius aconseguits i treballs en curs, relatius al control de qualitat.

Formació en qualitat

Promoure la formació en qualitat d’aquelles persones implicades en la gestió i operació de les instal·lacions de B.Biosca.

Millora contínua

Procurar la millora contínua mitjançant l’avaluació de la qualitat sistemàtica i periòdica del sistema de gestió de qualitat de B.Biosca, per a la qual cosa es considerarà com a eina bàsica la realització d’auditories.