“Algun dia l’arbre que has tronxat et farà falta per respirar”
Iris M. Landrón
Escriptora i periodista porto-riquenya
“L’autèntic conservacionista és algú que sap que el món no és una herència dels seus pares, sinó un préstec dels seus fills.”
J.J.Audubon (1785-1851)
Ornitòleg, naturalista i pintor francès
“El món és un lloc perillós. No per causa dels que fan el mal, sinó per aquells que no fan res per evitar-ho”
Albert Einstein (1879-1955)
Físic alemany d’origen jueu
“La Terra estima les nostres petjades, i té por de les nostres mans”
Joaquín Araújo
Naturalista i escriptor espanyol

Política de gestió mediambiental

La preservació de l’entorn i del medi ambient és un dels principis de B.Biosca.
En conseqüència amb això, B.Biosca, manifesta i assumeix els compromisos i principis mediambientals següents:

Compromisos mediambientals
  1. Desenvolupar les seves activitats de forma que contribueixin positivament al comportament mediambiental associat als seus processos, instal·lacions i serveis, i prestar una especial atenció a la protecció de l’entorn, dels seus clients i del públic en general.
  2. Selecció sostenible de les tecnologies i maquinària
  3. Fomentar un bon ambient laboral
  4. Programa Mediambiental
  5. Política de Gestió Mediambiental de la Direcció de l´empresa
  6. Classificació i reciclatge de residus
Principis mediambientals

Millora de l’impacte. Realitzar un esforç continuat a identificar, caracteritzar i millorar l’impacte mediambiental derivat de les seves activitats, instal·lacions, processos i serveis i procurar-ne una utilització eficient.

Adaptació contínua a la normativa aplicable

Complir la legislació mediambiental aplicable a les diferents instal·lacions i operacions de B.Biosca. Tenir en compte les normes internacionals i la tendència legislativa en la planificació de les actuacions que puguin tenir un impacte ambiental significatiu, sobretot en aquelles àrees en les quals no hi ha legislació aplicable.

Prevenció de la contaminació i avaluació de riscos potencials

Aplicar el principi bàsic de prevenció de la contaminació des de la planificació i avaluació de decissions sobre projectes, on sigui reglamentàriament exigible.

Col·laboració mediambiental

Col·laborar quan sigui requerit per part de les diferents administracions i entitats públiques o privades en la recerca de solucions als problemes mediambientals plantejats per l’exercici de la nostra activitat.

Gestió amb criteris mediambientals

Incorporació dels criteris mediambientals a la gestió general del negoci. Incorporar, en la mesura del que sigui possible, criteris mediembientals en els processos i requisits aplicables.
Criteris mediambientals en la relació amb els contractistes. Comunicar als contractistes que treballen amb l’empresa B.Biosca, els procediments i requisits mediambientals aplicables.

Comunicació i informació mediambiental

Afavorir la comunicació mediambiental interna i externa amb criteris de transparència. Informar públicament sobre els objectius aconseguits i treballs en curs, relatius al control dels aspectes mediambientals.

Formació mediambiental

Promoure la formació mediambiental d’aquelles persones implicades en la gestió i operació de les instal·lacions de B.Biosca.

Millora contínua

Procurar la millora contínua mitjançant l’avaluació mediambiental sistemàtica i periòdica del sistema de gestió mediambiental de B.Biosca, per a la qual cosa es considerarà com a eina bàsica la realització d’auditories mediambientals.

medi-ambient

Selecció sostenible de les tecnologies

La maquinària juga un paper molt important en la nostra empresa, així com també és una mediadora entra l’home i la naturalesa.
Per tant, tots els vehicles, màquines i camions que adquireixi l’empresa. el proveïdor ens haurà d’emetre un certificat de les característiques del vehicle on hi figuri que el nivell d’emissions a l’atmosfera és mínim, amb la qualificació de: EURO III

“Produeix una immensa tristor pensar que la naturalesa parla mentre el gènere humà no l’escolta”
Víctor Hugo (1802-1885)
Poeta, dramaturg i escriptor romàntic francès